رئیس جمهور ترامپ کره شمالی گمبل

پشتیبانی شده توسط SundayReview Op Ed Columnist رئیس جمهور Trump از کره شمالی GambleNicholas KristofMARCH 9 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان Magnum پنجره Magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoNorth کره جنوبی رهبر کیم جونگ و مرکز در ماه فوریه در مراسم رژه حضور داشتند تا به 70 سالگرد تأسیس نظامی کشور کمک کنند. عکس ارائه شده توسط