آقای ترامپ، در اینجا یک قهرمان نوجوان است؛ این نوبت شماست!

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed ColumnistMr Trump در اینجا قهرمان نوجوان آن Turn Your Turn Nicholas KristofMARCH 7 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن mainframe window magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var را نشان می دهد fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById sto